Instalacje wewnętrzne


Współczesny budynek do całorocznego pobytu, zamieszkania oraz pracy ludzi powinien być wyposażony w instalacje wewnętrzne, które zapewnią pełen komfort i bezpieczeństwo osobom w nim przebywającym. Niewłaściwie zaprojektowane instalacje wewnętrzne mogą spowodować masę problemów podczas ich eksploatacji, narażając na nie potrzebne przeróbki, a tym samym na dodatkowe wydatki. Dlatego każdy nowopowstający budynek powinien posiadać projekt wszystkich wymaganych instalacji wewnętrznych w budynku.

Do najważniejszych instalacji sanitarnych wewnętrznych należą:
– Instalacja grzewcza (centralne ogrzewanie)
– Instalacja wodno- kanalizacyjna
– Instalacja gazowa
– Instalacja wentylacyjna

Jeżeli projekt budowlany przewiduje dodatkowe instalacje, wpływające na komfort i funkcjonalność obiektu to również one znajdują się w zakresie projektowym. Do nich zaliczamy: wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, instalacja solarna oraz klimatyzacja. Niektóre instalacje mogą się z sobą łączyć w jeden układ np. wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i fory projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), jednym z dokumentów dołączanych do pozwolenia na budowę jest projekt architektoniczno- budowlany. W dokumencie tym zawarte są miedzy innymi projekty wszystkich instalacji wewnętrznych, które będą wykonane na obiekcie.

Projekt instalacji wewnętrznych, zgodnie z wytycznymi powinien zawierać:

–  Opis techniczny

–  Wyniki obliczeń
– Rysunki techniczne wszystkich elementów instalacji, schemat ich rozmieszczenia w budynku, rzuty i rozwinięcia dla każdej odrębnej    instalacji ( również kondygnacji budynku) w skali
– Schematy połączeń wodomierzy i gazomierzy.

Dodatkowo :

–  kopie uprawnień projektanta oraz  jeśli jest wymagany projektant sprawdzający  , to również jego

 – oświadczenie projektantów

– aktualne kopie przynależności do Izby

– informacje do planu BIOZ

– może zawierać również zestawienie materiałów oraz kosztorys.

W opisie technicznym należy uwzględnić:

– informacje ogólne- podstawę i zakres opracowania

– warunki przyłączenia wydane przez gminę, gazownię ,wodociągi

– dane ogólne  i wytyczne szczegółowe dotyczące poszczególnych  instalacji  , materiałów, armatury oraz urządzeń itp

– karty doborowe urządzeń

– wytyczne dla wykonawców poszczególnych branż

– wykaz norm i aktów prawnych do wykonania oraz odbioru instalacji.

Najważniejsze warunki wykonania i odbioru to:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” -COBRTI-INSTAL 09.2002r”.
• PN-EN ISO 6946- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
• PN-76/B-03420- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
• PN-78/B-03421-Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach
dla stałego przebywania ludzi
• PN-83/B-03430/AZ3:2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
• PN-87/B-02151/02- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 09.1997r
• PN-87/B-02151/02- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

· PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
· PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
· PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

.PN–86/M–40303 „Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego.
Projekty, które wykonujemy oparte są przede wszystkim na:

1) Rzetelnym ustaleniu z Inwestorem jego oczekiwań zarówno pod kątem efektu, jaki chce uzyskać, standardu, kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych, w jakim mają być zaprojektowane a później wykonane instalacje. Gdyż nie jest sztuką zaprojektować drogie urządzenia, efektowne elementy wykończenia i rozbudowaną automatykę, jeśli z góry wiadomo, że inwestycja jest niskobudżetowa a później i tak wszystko będzie zamieniane na etapie wykonywania instalacji na tańsze zamienniki.
2) Obowiązujące przepis, akty prawne i normatywy oraz literaturę fachową.
3) Doświadczeniu w Wykonawstwie i późniejszej eksploatacji zaprojektowanych instalacji.

Poniżej przedstawiamy przykłady projektów:

1 .Projekt sali sportowej

2 Projekt kuchni wraz zapleczem

3.Projekt budynku usługowo-biurowego