Przyłącza


      Przyłącze jest odgałęzieniem (odcinkiem) od głównej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub gazowej łączącym z tą linią budynek. Zazwyczaj zakończony jest zaworem głównym i licznikiem. W razie awarii do miejsca przyłącza naprawy dokonuje dystrybutor sieci. Przykanalik jest przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Przewody wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe są prowadzone siecią podziemną.
Jednym z istotnych dokumentów umożliwiających przyłączenie do ogólnej sieci dystrybucyjnej są warunki techniczne przyłącza. Wydawane są one na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci wod-kan lub gazowej. Określają one sposób wykonania przyłącza i jego parametry techniczne. O warunkach i zasadach technicznych i ekonomicznych podłączenia danego medium do obiektu budowlanego decyduje właściciel określonej sieci.
Dlatego Interpretacja przepisów i warunków związanych z podłączeniem mediów na działce budowlanej sprawia potencjalnym inwestorom wiele problemów. Sprywatyzowanie dotychczasowych firm dostarczających gaz ziemny oraz pojawienie się regionalnych dystrybutorów sieci wodno-kanalizacyjnych powoduje, że zasady i pobierane opłaty wykonywania tych przyłączy są różne w zależności od regionu Polski.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne
Sieci wodno-kanalizacyjne są zazwyczaj własnością firm i zarządzane są przez lokalne zakłady komunalne. Podłączenie do sieci odbywa się na warunkach ustalonych przez dostawcę, czyli miejski zakład komunalny. W tym wypadku często pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie jest kosztem samego przyłącza, ale formą udziału w kosztach budowy całej sieci. Opłaty przyłączeniowe wodno-kanalizacyjnych są formą udziału mieszkańców w prowadzonych przez gminę inwestycjach infrastrukturalnych.

W przypadku, gdy przy działce nie ma sieci wówczas konieczne są inne rozwiązania, Woda –najczęściej ujęcie własne ze studni głębinowej, kanalizacja- odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika potocznie zwanego szambem lub np. przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku, gdy nie ma instalacji gazowej, czasem również gdy jest ale nie chcemy z niej korzystać, kotłownie projektujemy wg własnych potrzeb wykorzystując inne paliwa.

Jakich formalności należy dokonać przy załatwianiu pozwolenia na przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjne ?
Same formalności mogą trwać 1-4 miesięcy. Dlatego planując budowę, warto wziąć to pod uwagę.
Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. We wniosku należy wpisać szacowane zapotrzebowanie na wodę oraz liczbę mieszkańców. Do wniosku należy dołączyć mapkę sytuacyjną, a także dokumenty potwierdzające własność do korzystania z nieruchomości. Na wydanie warunków technicznych przyłącza czeka się ok. 30 dni od złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów. W dokumencie tym między innymi zostanie ustalony rodzaj ścieków, jakie będą odbierane przez zakład utylizacji ścieków.
Drugim etapem jest opracowanie technicznego projektu przyłącza. Najlepiej zlecić go firmie projektowej lub projektowo-wykonawczej , która zaprojektuje a następnie wykona takie przyłącze.
Wykonanie samego przyłącza
Na własny koszt należy zrealizowanie:
• Przyłącza sieci;
• Miejsca przeznaczonego na lokalizację głównego wodomierza;
Wykonanie przyłącza nie wymaga dodatkowego pozwolenia. Konieczne jest zgłoszenie tego przedsięwzięcia władzom lokalnym oraz przedłożenia opisu instalacji. Techniczny opis instalacji musi być wykonany przez uprawnionego projektanta w zakresie instalacji sanitarnych. Po wykonaniu przyłącza wymagany jest odbiór przez lokalny Zakład Wodociągowych i Kanalizacji.
Po wykonaniu i odebraniu przyłącza, kolejnym krokiem jest podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Należy to do obowiązku dystrybutora. Właściciel posesji wnioskuje o tzw. nawiercenie, co jest jednoznaczne z włączeniem go, jako nowego użytkownika.
Po ukończeniu wszelkich robót wymagany jest protokół odbioru technicznego. Od momentu uruchomienia przyłącza dystrybutor sprawuję kontrolę nad sprawnym działaniem sieci wodno-kanalizacyjnej.
Faktu budowy przyłącza nie trzeba zgłaszać do odpowiednich organów, gdy właściciel posesji zobowiązuje się do stosowania przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.
W przypadku, gdy zamierzamy używać wody do podlewania działki, warto złożyć wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza na tzw. instalacje zraszającą. Dzięki temu unikniemy opłat za odprowadzenie ścieków z instalacji zraszającej.

Przyłącze gazowe
Przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej gazowej jest możliwe pod warunkiem istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych dostarczenia i odbioru gazu ziemnego. W praktyce to oznacza, że sam dystrybutor na danym terenie musi poprowadzić sieć. Natomiast do właściciela domu należy wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do budynku, sieci wewnętrznej oraz zakup i ustawienie skrzynki pomiarowej.
Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują następujące przepisy: Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.), Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891 ze zm.).
Przyłącze gazowe krok po kroku
1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Konieczność wystąpienia z wnioskiem o określenia warunków przyłączenia do sieci, wymagana jest w sytuacji, gdy:
• Następuje budowa lub rozbudowa sieci gazowej np. nowego przyłącza gazowego. W momencie, gdy inwestor planuje budowę budynku mieszkalnego lub innego obiektu.
• Budowa lub rozbudowa instalacji gazowej istniejącego przyłącza gazowego. W przypadku, gdy inwestor rozbudowuje dotychczasową instalacje gazową, włącza do instalacji dodatkowe odbiorniki gazu.
2. Określenie warunków przyłączenia do sieci
3. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
5. Zawarcie kompleksowej umowy o dostarczanie gazu
6. Realizacja umowy o przyłączenie oraz wykonanie instalacji gazowej
7. Uruchomienie instalacji.
Zainstalowanie zbiornika na gaz płynny jest swego rodzaju alternatywnym rozwiązaniem. W tym wypadku instalacją oraz formalnościami zajmuje się sam dostawca gazu, od którego też dzierżawiony jest zbiornik lub gdy zbiornik chcemy kupić na własność należy wykonać projekt instalacji zbiornikowej i po załatwieniu formalności możemy taki zbiornik zamontować.